Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de praktijk en een cliënt waarop PureBalans deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen PureBalans

PureBalans zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. PureBalans zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan PureBalans melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal 50% van de afgesproken behandelingskosten berekend worden aan de cliënt. 

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt mag PureBalans in overleg met de cliënt de afspraak verzetten naar een ander tijdstip of andere datum. Dit om te voorkomen dat volgende cliënt te lang moet wachten door de uitloop.

PureBalans moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de praktijk.

4. Betalingen

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. PureBalans vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of betaling met bankkaart te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet PureBalans na afloop van de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan PureBalans aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

PureBalans neemt de persoonlijke gegevens va de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. PureBalans behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming. PureBalans zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

PureBalans is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, PureBalans verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

PureBalans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PureBalans is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

PureBalans is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

PureBalans geeft de cliënt geen garantie op de behandelingen / producten.

9. Beschadiging & diefstal

PureBalans heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.PureBalans meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van PureBalans. Indien een klacht gegrond is, zal PureBalans haar best doen om de cliënt tegemoet te komen. De cliënt zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen. Indien PureBalans en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PureBalans Soundhealing het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen PureBalans en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

PureBalans te Hellevoetsluis

KvK: 71964053